Tietosuojaseloste – Tapahtumien ilmoittautumis- ja osallistujarekisteri

Tämä tietosuojaseloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste on laadittu 20.4.2018. Viimeisin muutos on tehty 11.12.2018.

 

Rekisterinpitäjä

Satakunnan Sydänpiiri ry
Y-tunnus 0225036-1
Antinkatu 9 B 26, 28100 Pori
02-6411 406
toimisto.satakunta@sydan.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Susanna Lehtimäki
Antinkatu 9 B 26, 28130 Pori
susanna.lehtimaki@sydan.fi

 

Rekisterin nimi

Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on osallistuminen Satakunnan Sydänpiirin toimintaan, johon kerätään ilmoittautuminen.

Henkilötietoja käsitellään, jotta rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen sopimus toiminnasta voidaan panna täytäntöön. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella soveltuvin osin seuraavien toimenpiteiden yhteydessä ja toimenpiteiden mahdollistamiseksi: ilmoittautuminen, yhteydenotto, asiointi, markkinointi, raportointi ja muu asiakkuuden hoitaminen. Rekisteriseloste on saatavilla Satakunnan Sydänpiiri ry:ssä.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kertyy tarjotun toiminnan toteutusta tukevaa tietoa, kuten yhteydenottojen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, sisältäen esimerkiksi etu- ja sukunimen, postiosoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron. Rekisteriin kertyy lisäksi asiakkaan ilmoittautumisen tiedot, asiakassuhdetta koskevia tietoja, kuten palautteen, yhteydenotot, peruutustiedot, mahdolliset luvat, suostumukset ja muut tiedot, jotka on asiakkaan suostumuksella kerätty.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistuja ja hänen ilmoittamansa tiedot.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kertynyttä aineistoa käsittelevät ainoastaan toimintaan osallistuvat Satakunnan Sydänpiirin työntekijät. Aineistoa säilytetään Satakunnan Sydänpiirissä voimassa olevia tietoturva- ja tietosuojaperiaatteita noudattaen.

Rekisteröidyn oikeudet:
– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
– saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseänsä koskevat Satakunnan Sydänpiirin ry:n käsittelemät henkilötiedot
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
– vaatia henkilötietojensa poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä toiseen – niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
– tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus jatkuu työntekijän palvelussuhteen päätyttyä. Asiakirjoja säilytetään lukituissa työhuoneissa lukituissa kaapeissa tai arkistossa rakennuksessa, jossa on lukittava ulko-ovi. Kertynyttä aineistoa käsittelevät ainoastaan toimintaan osallistuvat Satakunnan Sydänpiirin työntekijät. Osallistujalistat ovat ohjaajan käytössä ja niitä säilytetään lukollisessa kaapissa vuoden ajan.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot säilytetään teknisesti suojattuna. Tietoihin pääsy on estetty kulunvalvonnalla ja muilla turvatoimilla. Tietoihin pääsy vaatii edellyttää riittäviä oikeuksia ja moniavaiheista tunnistautumista. Luvaton pääsy on estetty teknisellä suojautumisella ja palomuurilla. Rekisteriin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijät. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tiedot rekisteristä varmuuskopioidaan ja tiedot ovat tarvittaessa palautettavissa.